Projektbeskrivelser

Hygiejne

Ozon-vand til brug ved hånd-desinfiktion
Mikrobiologisk afprøvning og udvikling af ny test-standard til godkendelse af ny innovativ ozonvand-baseret hånd-desinfektionsteknologi

Udvikling af optisk klormåler
I et samarbejde mellem OxyGuard, DTU Miljø og DTU Nanotech udvikles en ny teknologi som kan gøre sensorer til måling af klorniveau billigere

Udvikling af højeffektiv ozoncelle: Gaia
Optimering af ozoncelle til bekæmpelse af bakterier og organiske forureninger i vand og luft.

Klimatilpasning

Digitale værktøjer hos arkitekttegnestuer til beregning og screening af regnvand
Gennem et VIS Innovationsforløb undersøges  digitale værktøjer til håndtering af regnvand fra arkitekters og landskabsarkitekters synspunkt.

Udvikling af Planlægningsværktøj til prioritering af klimatilpasning og Skybrudsløsninger indenfor urban afstrømning (UPS)
Den nyeste forskning indenfor klimarelaterede risikoanalyser og vurdering af skadesomkostninger bliver anvendt til udvikling af et nyt planlægningsværktøj til prioritering af klimatilpasningsløsninger.

Innovationsprojekt om ny LAR-beregner
DTU Miljø og Kumulus IVS indgår i samarbejde om udarbejdelse af ny beregningsmodel for Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Eco-regn: Anvendelse af et værktøj til bæredygtighedsvurderinger på klimatilpasningsprojekter
Archiland har i samarbejde med DTU Miljø applikeret et værktøj til økonomisk miljømæssig vurdering af alternativer for håndtering af byers regn- og drænvand

Remote sensing of sediment plumes generated by construction activities in sensitive marine areas 

Genanvendelse af tegl som cementerstatning i beton til klimafliser og andre byggekomponenter
Udvikling af bæredygtige klimafliser i samarbejde mellem Tredje Natur, DTU Byg, og DTU Miljø

Inklusion af regnbede i SCALGO Live ved kobling til DTUs LAR-potentialeberegner
Gennem et innovativt fællesprojekt mellem DTU og SCALGO udvikles grundstenen for at skabe et interaktivt screeningsværktøj til vurdering af potentialet for naturbaseret håndtering af regnvand i lokale projekter

Undervisning

Vand på gymnasieskemaet
Undervisningsforløb om vandrelaterede udfordringer til gymnasieplatformen Lectio

Vand og Energi

Quantification of energy savings by implementing StratiFlex™ in a heat pump system
Test og kvantificering af de energimæssige og økonomiske besparelser ved termisk lagdeling af varmtvandsbeholdere til varmepumpesystemer.

Udvikling af Wavepistons energimoduler
Wavepiston er et 2. generations-bølgeenergikoncept med fokus på at nedbringe de faste omkostninger ved produktion, udlægning, vedligehold og nettilslutning.

Millfield Energy Wave Converter
Millfield Energy Wave Converter er en patenteret hydro-energikonverter, der kan høste den kinetiske energi i en vandstrømning på 0,5-5 m/sek. og omdanne energien til et elektricitetsudtag, der leverer < 100 kW.

Vandmåling

Vandbesparelser gennem intelligent vandmåling
Hver dansker bruger ca. 40.000 liter vand om året derhjemme. Men næsten ingen ved, hvad vandet faktisk bruges på. Nu skal ny teknologi gøre folk opmærksomme på deres forbrug. Målet er at spare 15% vand.

Modelbaseret kvalitetsvurdering af online hydrologiske målinger i realtid
Få bedre beslutningsgrund for dine klimatilpasningsprojekter, via præcise og pålidelige flowmålinger af afstrømmende regnvand.

Matematisk boost til innovativ cloud service: InflowGo
Matematik og statistik skal bidrage til bedre datagrundlag og en exceptionel brugeroplevelse ved kortlægning af uvedkommende vand i spildevandssystemer med innovativ cloudservice.

Hydrografisk sensorplatform
Data er nøglen til at overkomme de udfordringer vand stiller verden overfor. En ny billig platform til måleinstrumenter skal bidrage til at levere disse data.

Investigation into online microbial water quality measurement
Evaluation of a novel optical method for microbial water quality

Karakterisering af akustisk kalkknuser apparatur til drikkevand systemer (KARAKALK)
AMtech kalkknuser omdanner kalk belægninger i vandrør.

Leak detection in water supply pipes using drone-borne sensor technology
Development of a technical and cost-effective drone-borne sensor technology to locate leaks in water supply pipes

NIHAX Sensible
Gør vandkvalitetssensorer smarte ved at erstatte konventionelle sensorlæsere med en minimeret enhed. Læs sensordata direkte fra smartphone eller PC, og tilføj kraftfuld funktionalitet. Måling af vandkvalitet er nu muligt for alle.

Kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar fra drone
Udvikling af innovative dronebårne radarmålinger til at optimere vedligeholdelse af regnvandsbassiner og naturlige vandløb og søer.

Optimisation of sensors for testing water quality
Nordetect is a biochemical analysis company that makes rapid detection and quantification systems for water analysis related to the agricultural, environmental and wastewater sector. The company has developed a low-cost and on-site method of measuring multiple chemicals from a water sample.

Vandrensning

Karakterisering og kvantificering af producerede nanobobler i vand
Ny viden om produktionen af nanobobler og hvordan de kan være med til at optimere produktionen af fisk i fiskeopdræt

Development of an innovative settling velocity sensor and calibration methodology as a means to optimise the flow entering WWTPs
A new sensor for off-line monitoring of sedimentation process at the wastewater treatment plant has been developed and patented.

MEM-FO
Development of a concept of a commercial systems based on combines forward osmosis and membrane distillation, a novel technology for water treatment.

The Flow Loop shower panel
Investigating and evaluating water quality of the Flow Loop circulating shower system

UV-C LED lys desinfektion af brugsvand
Mikrobiologisk afprøvning og udvikling af innovativ UV-C LED baseret desinfektionsteknologi

CLEANEEL
Vandbehandling til inkubation af ålefostre og forbedring af vandkvalitetsforhold til optimering af overlevelse og udvikling af disse i marine RAS-systemer

Ressourcer

Wastewater material analysis for pyrolysis (WMAP)
Analyzing biomass material at the input, mid process and output stage of pyrolysis, to identify the optimal process and conditions

Estimering af flydende madspild (ELF-Waste)
Hvilken type madspild ender i køkkenvasken, og hvordan kan man måle mængden af flydende madspild, der ender i køkkenvasken? Det er spørgsmål som disse ELF-Waste projektet forsøger at svare på.

Bæredygtigt alternativ til flaskevand
Forløbet indeholder analyse af relevante materialer til emballage af postevand samt carbon footprint af emballeret vand.

RePhos
Fosfat er både et problem og en mangelvare. Ny teknologi omdanner den problematiske fosfat til en del af løsningen på situationen med mangelvaren.

Vand og sundhed

SUS – Satellitbaseret varslingssystem for Udbrud af vektorbårne Sygdomme
Udvikling af nye satellitbaserede metodikker og dataprodukter til operationelle varslings- og overvågningssystemer for udbrud og spredning af vektorbårne sygdomme i udviklingslande.