Danida kursister på besøg hos BIOFOS som et led i kurset

Internationalt Danida kursus måtte afsluttes som fjernundervisning

Friday 03 Apr 20

Contact

Peter Steen Mikkelsen
Professor, Head of Outreach
DTU Sustain
+45 45 25 16 05

Kursus i dansk ekspertise inden for vandhåndtering måtte ændres til fjernundervisning på tre kontinenter, da deltagerne blev nødt til at rejse hjem kort før afslutningen på grund af nedlukningen af Danmark.

 

Egentlig plejer det 7½ uger lange efteruddannelseskursus ”Water, Sector, Governance and Operations – the Danish Model”, der afholdes i samarbejde mellem DTU, KU og Danida Fellowship Center, at blive afsluttet meget festligt med præsentationer fra kursisterne, overrækning af diplomer med mere.

Men forårets kursus fik en lidt anden slutning, da deltagerne efter meldingen fra statsminister Mette Frederiksen den 11. marts om nedlukning af Danmark, blev sendt hjem af kursets arrangør, Danida Fellowship Center.

”Vi måtte derfor i al hast ændre den sidste uges undervisning til at foregå via digitale medier. Det lykkedes, selvom vi var udfordret af både tidsforskelle, stærkt varierende internetforbindelser og enkelte strømnedbrud i kursisternes hjemlande, der ligger spredt over tre kontinenter,” siger innovationsspecialist Katrine Nielsen, DTU Miljø og Water DTU, der er en del af teamet bag kurset.

Digital platform var etableret
Heldigvis er hele kurset i forvejen bygget op omkring anvendelse af platformen Moodle, hvor opgaver, præsentationer, undervisningsmateriale m.m. bliver lagt op og delt. Denne platform fortsatte derfor som den bærende kerne i den afsluttende del af kurset, suppleret med præsentationer og chatfunktionen på Skype.

Den største delen af kurset var inden da blevet afviklet som sædvanligt, hvor formålet er at give deltagerne indblik i Danmarks internationalt anerkendte ekspertise inden for arbejdet med vand på tværs af hele sektoren. Ud over undervisning af eksperter fra DTU Miljø og Københavns Universitet, inddrager kurset også oplæg og besøg på andre danske universiteter, virksomheder og kommunale forsyningsselskaber. På den måde bliver kursisterne introduceret til hele den danske vandsektor og undervist i både drikkevandsforsyning, vandkvalitet, håndtering og rensning af spildevand og regnvand, ligesom de får viden om opbygning af organisationer, håndtering af interessenter m.m.

Danmark lærer af kursusdeltagernes erfaringer
Deltagerne arbejder under kurset med at løse en vandrelateret udfordring i deres eget hjemland, som de får input og sparring til i løbet af kurset. Formålet er, at de bruger deres opnåede nye viden til at udvikle en handlingsplan, der kan hjælpe med at løse udfordringen, når de er retur i deres hjemland.

”Vi lærer også meget af at høre om de udfordringer, kursisterne har i deres hjemlande. Det er væsentlige input for tilrettelæggelsen af fremtidige forskningsindsatser, der på den måde i højere grad kan tage højde for, hvilke løsninger, der er behov for i udlandet,” siger Katrine Nielsen.

Som eksempel nævner Katrine Nielsen, at der fremover skal arbejdes med, hvordan eksempelvis vandforsyning i millionbyer med mangel på drikkevand kan styres og optimeres ved hjælp af intelligente pumper og styresystemer.

Kursisterne kommer primært fra Kenya, Sydafrika og Kina, men denne gang var Argentina også repræsenteret. Kravet for at deltage er en uddannelse på minimum bachelorniveau, samt en nuværende beskæftigelse som mellemleder i en relevant organisation i deres hjemland, så de har mulighed for efter kurset at kunne gennemføre nye tiltag og forbedringer på vandområdet.

Det netop afsluttede kursus var det fjerde af sin slags og vil blive gennemført igen til efteråret, hvor arrangørerne håber at kunne gennemføre som planlagt.

News and filters

Get updated on news that match your filter.