Regnbed, foto: Karsten Arnbjerg-Nielsen

Nemmere at søge om private klimaløsninger

Tuesday 30 Oct 18

Contact

Hjalte Jomo Danielsen Sørup
Associate Professor
DTU Environment
+45 45 25 15 90

Contact

Rasmus Kierudsen
+45 29 62 40 36

VIS

VIS – Vand Innovation SMV’ere.

Projektets formål er at øge antallet af innovative SMV’ere i Region Hovedstaden ved at understøtte udvikling og afprøvning af nye koncepter, f.eks. teknologi eller service, inden for vandområdet. Virksomhederne har mulighed for at deltage i et forløb på ca. 3-18 måneder, der typisk inkluderer 200-600 forskertimer fra DTU finasieret af EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden. Sekretariatet har til huse sammen med Water DTU, et virtuelt center, der samler DTU’s ekspertise på vandområdet.

Se mere: www.waterdtu.dk/VIS

VIS-projektets sekretariat:
Berit Godskesen, mail: berg@env.dtu.dk, tlf: 45 25 16 06


Ansøgningsprocessen om klimatilpasningsløsninger er blevet automatiseret og gjort både nemmere og hurtigere. Det er sket på baggrund af et samarbejde mellem virksomheden Kumulus og forskere fra DTU.

Stadig flere private husejere ansøger i disse år om at etablere regnbede eller faskiner, så regnvand fra deres tage kan ledes udenom kloaksystemet. Det mindsker presset på kloaknettet i situationer med ekstrem regn.

Inden etableringen skal der dog indhentes en tilladelse fra kommunen. I øjeblikket kræver det, at man downloader en ansøgning fra nettet, der bl.a. består af et regneark, som skal udfyldes og sendes til kommunen. Herefter bliver ansøgningen behandlet manuelt for at sikre, at alle regler i forhold til jordbundstype, afstandskrav til naboer m.m. bliver overholdt. Den proces har virksomheden Kumulus automatiseret og gjort lettere, både for ansøgere og for kommunen.

”Vi arbejder selv som sagsbehandlere i en kommune og har godt kendskab til området. Derfor ved vi også, hvor arbejdskrævende den nuværende proces er”, siger Rasmus Kierudsen, der er en af de tre stiftere bag Kumulus.

Opgradering af ny beregningsmodel

Inden udarbejdelsen af deres nye værktøj, har Kumulus været i kontakt med professor Karsten Arnbjerg-Nielsen på DTU Miljø, der står bag de beregninger, der i dag anvendes som grundlag for dimensioneringen af anlæggene til de private LAR-ansøgninger. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand.

På baggrund af diskussionerne søgte Kumulus og et par forskere fra DTU Miljø støtte fra VIS-projektet, der har til formål at fremme udviklingen i små virksomheder. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

”Retningslinjerne for etablering af regnvandsløsningerne og de tilhørende beregninger er udarbejdet tilbage i 1990’erne. Det skete på baggrund af erfaringer tilføjet en stor sikkerhedsmargin, så der ikke var risiko for utilsigtede oversvømmelser. Vi var derfor glade for med VIS-projektet at få mulighed for at validere modellen ved at langtidssimulere dimensionerede LAR-løsninger med en stor mængde regnvandsdata indsamlet gennem de sidste 38 år,” siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup, adjunkt på DTU Miljø.

Både forskere og Kumulus havde forventet, at gennemgangen af de omfattende simuleringer fra to forskellige steder i Danmark ville føre til ændringer af den måde, LAR-beregninger til afledning af regnvand gennemføres.

”Det viste sig dog, at i mange situationer er den eksisterende model og beregningsmetode god. Det er primært i områder, hvor nedsivning i forvejen er vanskelig, at den eksisterende model skal anvendes med forsigtighed”, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.

Automatisk løsning

Kumulus har på baggrund af beregningsmodellerne fra DTU etableret en automatisk løsning, som gør det muligt at udfylde en ansøgning direkte på nettet og sende den til kommunen. Inden længe vil kommunerne kunne abonnere på virksomhedens løsning, lar-beregner.dk, hvor sagsbehandlingen sker automatisk i forhold til at tjekke, om etableringen af den nye regnvandsløsning lever op til lovgivningens krav om dimensionering, afstandskrav m.m.

Virksomheden planlægger at eksportere sin løsning til lande, der ligesom Danmark har stor fokus på regnvandsløsninger, eksempelvis England og Holland.

”Derudover vil det være oplagt at udvikle tilsvarende fuldautomatiske løsninger til andre områder, hvor regelsættet også er enkelt og klart. Eksempelvis tilslutning til kloaker og nedsivning af husspildevand,” siger Rasmus Kierudsen.

News and filters

Get updated on news that match your filter.